دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

۱۶ مهر ۱۴۰۱

کدال  خوانی در بورس

مدرس: دلیر شیرعلی

مدت دوره:8 ساعت

کدال  خوانی در بورس

مدرس: دلیر شیرعلی

مدت دوره:8 ساعت


پست های مشابه