دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

۱۶ مهر ۱۴۰۱

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری

مدرس: المیرا تومرایی

مدت دوره: 10 ساعت

 

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری

مدرس: المیرا تومرایی

مدت دوره: 10 ساعت


پست های مشابه