آموزش

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری

مدرس: المیرا تومرایی

مدت دوره: 10 ساعت

بیشتر

دوره های آموزشی

کدال  خوانی در بورس

مدرس: دلیر شیرعلی

مدت دوره:8 ساعت

بیشتر

دوره های آموزشی