کارمزد معاملات اوراق سلف

کارمزد معاملات اوراق سلف استاندارد

 

شرح کارمزد خرید فروش جمع حداکثر مبلغ
کارمزد خرید
حداکثر مبلغ
کارمزدفروش    
جمع
کارمزد کارگزار 0/0001 0/0001 0/0002 20 20 40
کارمزد بورس کالا 0/0006 0/0006 0/0012 50 50 100
کارمزد سپرده گذاری 0/000015 0/000015 0/00003 6 6 12
کارمزد مدیریت فن‌آوری   0/00001 0/00001 0/00002 4 4 8
جمع کل 0/000725 0/000725 0/00145 کارمزد به میلیون ریال

 

آخرین بروزرسانی: ۹ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۶