کارمزد معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقه ای سرمایه گذاری قابل معامله کالایی

کارمزد معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقه ای سرمایه گذاری قابل معامله کالایی

 

نوع گواهی شرح کارمزد خرید فروش جمع حداکثر مبلغ
کارمزد خرید
حداکثر مبلغ
کارمزدفروش    
جمع
کارمزد معاملات
واحدهای
سرمایه گذاری
صندوقهای
سرمایه گذاری
قابل معامله کالایی      
کارمزد کارگزار 0/00075 0/00075 0/0015 100 100 200
کارمزد بورس کالا 0/0002 0/0002 0/0004 50 50 100
کارمزد سپرده گذاری 0/000125 0/000125 0/00025 50 50 100
کارمزد مدیریت فن‌آوری   0/000075 0/000075 0/00015 50 50 100
حق نظارت سازمان بورس 0/0001 0/0001 0/0002 - - -
جمع کل 0/00125 0/00125 0/0025 کارمزد به میلیون ریال

 

آخرین بروزرسانی: ۹ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۰