قوانین و مقررات

دستورالعمل اجرايي معاملات برخط

دستورالعمل اجرایی معاملات آنلاین

دستورالعمل اجرایی سفارش‌های الکترونیکی در بورس

دستورالعمل اجرایی

اطلاعیه تغییر شرایط و فرآیند معاملات آتی

تغییر شرایط و فرآیند صدور مجوز دسترسی به سامانه معاملاتی برخط قرارداد های آتی

اطلاعیه شرایط معاملات آتی

مخاطرات سیستم معاملات برخط

مخاطرات سیستم معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالادر بورس کالاي ایران

مخاطرات سیستم معاملات برخط

اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران

اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران

بیانیه پذیرش ریسک معاملات آپشن فرابورس

بیانیه پذیرش ریسک معاملات آپشن فرابورس

بیانیه ریسک معاملات اوراق اختیارفروش تبعی

بیانیه ریسک معاملات اوراق اختیارفروش تبعی

بیانیه ریسک معاملات اوراق اختیارفروش تبعی

تعهد نامه رعایت تعداد سفارش ارسالی در ثانیه

تعهد نامه رعایت تعداد سفارش ارسالی در ثانیه

تعهد نامه رعایت تعداد سفارش ارسالی در ثانیه

تعهد نامه رعایت شرایط استفاده از سامانه معاملات برخط

تعهد نامه رعایت شرایط استفاده از سامانه معاملات برخط

تعهد نامه رعایت شرایط استفاده از سامانه معاملات برخط

فرم پذیرش اطلاع از ابهام معاملات تحت احتیاط

فرم پذیرش اطلاع از ابهام معاملات تحت احتیاط

فرم پذیرش اطلاع از ابهام معاملات تحت احتیاط

قرارداد جامع مشتری و کارگزار اوراق بهادار

قرارداد جامع مشتری و کارگزار اوراق بهادار

قرارداد جامع مشتری و کارگزار اوراق بهادار