دارایی های پایه
قراداد آتی

زعفران رشته ای بریده ممتاز

مشخصات قرارداد آتی زعفران رشتهای بریده ممتاز (نگین)

زعفران رشته ای بریده ممتاز

زعفران رشتهای درجه یک (پوشال معمولی)

مشخصات قرارداد آتی زعفران رشتهای درجه یک (پوشال معمولی)

زعفران رشتهای درجه یک

قرارداد آتی پسته

مشخصات قرارداد آتی پسته را دانلود کنید.

قرارداد آتی پسته

زیره سبز

قراردادآتی زیره سبز را دانلود کنید.

قرارداد آتی زیره سبز

نقره

مشخصات قرارداد آتی نقره

نقره آتی