درباره خبرگان سهام

خبرگان سهام

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰار ي ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻬﺎم در اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 1373در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺳﻬﺎﻣﺪار و ﻣﺎﻟﮏ ﺻﺪ در ﺻﺪی اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاري، ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ، ﭘﺲ اﻧﺪاز و رﻓﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاري در ﻃﯽ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد و ﮐﻼن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﻧﻔﺖ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻬﺎم در راﺳﺘﺎي ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮدﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از نیروی انسانی متخصص، امکانات فنی و زیرساختی مناسب و مجوزهای فعالیت از سازمان بورس اوراق و بهادارﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ارزﺷﯽ را در ﺑﺴﺘﺮي اﻣﻦ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﮐﺎرﮔﺰاري ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﻓﺮاﺑﻮرس،ﺑﻮرس ﮐﺎﻻو ﺑﻮرس اﻧﺮژي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري خبرگان ﺳﻬﺎم ﮐﺎرﮔﺰار ﻗﺮار دادﻫﺎي آﺗﯽ و اﻧﻮاع اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ. ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ عبارت اﺳﺖ از:

1)ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﯽ اوراق ﺑﻬﺎدار ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان

2)ﻣﺸﺎوره ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺑﻮرس

3)ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻي اﯾﺮان

4)ﻃﺮاﺣﯽ و راه اﻧﺪازي اﻧﻮاع ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري

5)اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ

6)ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ

7)ﻣﺸﺎوره ﺟﻬﺖ اﻧﻮاع ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺰاري ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻬﺎم اﻓﺘﺨﺎر دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺸﺎور ﭘﺬﯾﺮش و ﮐﺎرﮔﺰار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي زﯾﺮ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار و ﻓﺮاﺑﻮرس ﺑﻮده اﺳﺖ

1)ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ بندرعباس

2)ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺟﯽﺷﺮﮐﺖ

3)ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

4)ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺒﯿﻦ

5)ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﭙﺎﻫﺎن

6)ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن

7)ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﭘﺎرس

8)ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻧﻮري

9)ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻬﺮآﯾﻨﺪگان

10)شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻬﺎمﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 2ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري زیر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

1)اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﺻﻨﺪوق

2)ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﻫﺪاف

در راﺳﺘﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ، ﮐﺎرﮔﺰاري ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺻﺤﺮا ،دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد راﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﮑﺮ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدآور اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳت. ﮐ.ﺎرﮔﺰاري ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﺟﺰو ﻓﻌﺎل ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاران در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ و اﻧﺮژي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﻧﻮاع ﻗﯿﺮ ، اﺳﻼك واﮐﺲ،ﻧﻔﺖ ﮐﻮره، وﮐﯿﻮم ﺑﺎﺗﻮم، ﻣﺘﺎﻧﻮل و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي در ردﯾﻒ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ و اﻧﺮژي ﻗﺮار دارد. اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاري ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻮاﻧﻤﺪ ﺳﺎزي ﺷﺪه ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺒﺤﺮ و اﺷﺮاف ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻣﺎده رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

تاریخچه


تاسیس شرکت کارگزاری خبرگان سهام(سهامی خاص)

 ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰار ي ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻬﺎم در اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 1373در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺳﻬﺎﻣﺪار و ﻣﺎﻟﮏ ﺻﺪ در ﺻﺪی اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاري، ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ، ﭘﺲ اﻧﺪاز و رﻓﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاري در ﻃﯽ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد و ﮐﻼن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﻧﻔﺖ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .

عرضه اولیه

1)گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان(ولتجار)

2)پالایشگاه بندر عباس(شبندر)

3)توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(بمیلا)

مجوز

1)مجوز بورس انرژی

2)مجوز معاملات برخط

عرضه اولیه

شرکت نفت سپاهان(شسپا)

تغییر مالکیت

در این سال صندوق های بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت ، مالک 100 درصد این کارگزاری شد.

تاسیس صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه خبرگان سهام در تاریخ 1390/04/15 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11334 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی خالص ارزش دارائیها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید.

عرضه اولیه

1)شرکت پتروشیمی مبین(مبین)

2)شرکت پتروشیمی فجر(بفجر)

عرضه اولیه

1)شرکت پتروشیمی پارس(پارس)

2)شرکت صنایع تجهیزات نفت(فنفت)

 

نفت خام

در این سال ، برای اولین بار ،نفت خام توسط کارگزاری خبرگان سهام در بورس انرژی عرضه شد.

عرضه اولیه

1)شرکت پتروشیمی نوری(نوری)

2)شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(ومهان)

3)شرکت پتروشیمی تندگویان(شگویا)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف در تاریخ  1399/01/24 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11688 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت است توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از سهام اعلام‌شده در این امیدنامه در بورس تهران/ فرابورس ایران تأسیس شده‌است. بنابراین این صندوق به غیر از سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی، در سایر سهام و حق تقدم خرید سهام، سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی‌های خود به‌ منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی، در سپرده‌های بانکی و سایر اوراق با مشخصات بند 2-2-3- این امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌کند. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی خالص ارزش دارائیهای این تارنما مراجعه کنید. 

عرضه اولیه

1)شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(شساخت)

2)شرکت پلیمر آریا ساسول(آریا)

3)شرکت پتروشیمی بوعلی سینا(بوعلی)

ارزش ها

مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در مقابل عملکرد

یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر

مشتری‌مداری

نتیجه‌گرایی

خط مشی سازمانی

ارزش‌های نهادی، به‌عنوان نمایان‌گر باورهای سازمان، راهنمای اخلاقی سازمان در مسیر دست‌یابی به اهداف و چشم‌اندازها هستند. شرکت کارگزاری خبرگان سهام به ارزش‌های نهادی خود پایبند است و اطمینان دارد که از این طریق می‌تواند اعتماد، رضایت و منافع بلندمدت مشتریان و اعضای خود را تأمین نماید. ارزش‌های نهادی، به‌عنوان نمایان‌گر باورهای سازمان، راهنمای اخلاقی سازمان در مسیر دست‌یابی به اهداف و چشم‌اندازها هستند. شرکت کارگزاری خبرگان سهام به ارزش‌های نهادی خود پایبند است و اطمینان دارد که از این طریق می‌تواند اعتماد، رضایت و منافع بلندمدت مشتریان و اعضای خود را تأمین نماید.۱. احترام؛ ما با کارکنان و مشتریان خود با کمال احترام و ادب برخورد می‌کنیم.

۲. صداقت؛ ما قابل اعتماد هستیم و به تعهدات خود عمل می‌کنیم.

۳. مشتری‌مداری؛ مشتری مهم‌ترین دارایی ما است، بنابراین تلاش می‌کنیم که با ارائۀ خدمات و راهکارهای کارامد ونوآورانه، مشتری‌مداری را محقق سازیم.

۴. مسئولیت‌پذیری مالی؛ ما خود را نسبت به منابع مالی مشتریان، سهام‌داران و ذینفعان مسئول می‌دانیم و تلاش می‌کنیم که از طریق تأمین اهداف شرکت، بیشتری ارزش را برای آن‌ها خلق کنیم.

۵. تخصص‌گرایی و مهارت‌گرایی؛ ما خود را ملزم و متعهد می‌دانیم که برای ارائۀ خدمات و محصولات باکیفیت و قابل اطمینان به مشتریان، از نیروی کار متخصص و باتجربه استفاده کنیم.

کمیتۀ حسابرسی داخلی

شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص) پس از کسب مجوز فعالیت به شمارۀ ۱۰۶۲۸ از سازمان بورس اوراق بهادار
تهران، در تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ با شمارۀ ۱۱۱۵۹۱ در ادارۀ ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران با سرمایۀ
اولیۀ ۱۰۰ میلیون ریال، به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز کرد.

  مجوزها

 • گواهی نامه ایزو 900 در مدیریت خبرگان

  گواهی نامه ایزو 900 در مدیریت

 • مرکز تماس به شماره مجوز ۱۲۱/۱۰۲۵۵۸ خبرگان

  مرکز تماس به شماره مجوز ۱۲۱/۱۰۲۵۵۸

 • مشاور پذیرش به شما مجوز ۱۲۱/۱۰۲۵۵۸ خبرگان

  مشاور پذیرش به شما مجوز ۱۲۱/۱۰۲۵۵۸

 • مشاوره عرضع اوراق بهادار به شماره مجوز ۱۲۱/۱۰۲۵۵۸ خبرگان

  مشاوره عرضع اوراق بهادار به شماره مجوز ۱۲۱/۱۰۲۵۵۸

 • معاملات برخط به شماره مجوز ۱۲۱/۱۰۲۵۵۸ خبرگان

  معاملات برخط به شماره مجوز ۱۲۱/۱۰۲۵۵۸

 • معاملات مشتقه مبتنی بر کالا به شماره مجوز ۱۲۱/۱۰۲۵۵۸ خبرگان

  معاملات مشتقه مبتنی بر کالا به شماره مجوز ۱۲۱/۱۰۲۵۵۸

 • معاملات کالا به شماره مجوز ۱۲۱/۱۰۲۵۵۸ خبرگان

  معاملات کالا به شماره مجوز ۱۲۱/۱۰۲۵۵۸

 • معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار به شماره مجوز ۱۲۱/۱۰۲۵۵۸ خبرگان

  معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار به شماره مجوز ۱۲۱/۱۰۲۵۵۸

 • معاملات اوراق تامین مالی به شماره مجوز ۱۲۱/۱۰۲۵۵۸ خبرگان

  معاملات اوراق تامین مالی به شماره مجوز ۱۲۱/۱۰۲۵۵۸